Podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego cz.I elektrownie jądroweSprawozdawca T.Ulmer: Jednym z celów przekształcenia jest usunięcie sprzeczności w obowiązujących przepisach. Udało się to w dużej części wniosku, zatem zachodzi w tej mierze potrzeba zmian. Wiele aspektów ochrony przed promieniowaniem z odpadów elektrowni jądrowych, o których jest mowa w dyrektywie w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa, działa bardzo dobrze w praktyce. Kolejnym celem wniosku jest uwzględnienie najnowszych danych naukowych i doświadczeń związanych z ochroną przed promieniowaniem w obecnym ustawodawstwie. W tym zakresie przepisy Euratomu były zawsze zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP). W jednej z publikacji organ ten zalecił wprowadzenie dostosowań w dotychczasowym systemie ochrony przed promieniowaniem, co zostało uwzględnione w proponowanej dyrektywie. W celu zapewnienia lepszej ochrony ludności po raz pierwszy w dyrektywie w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa mają zostać ujęte naturalne źródła promieniowania.

Komin elektrowni atomowej

Komin elektrowni atomowej

Należy przyjąć takie działanie. W zakresie składowania planowany obowiązek rejestracji może jednak prowadzić do konfliktu celów w zakresie unieszkodliwiania różnych substancji promieniotwórczych. Aby temu zapobiec, należy przygotować zmianę wymogów dotyczących naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych. W zakresie narażenia na działanie promieniowania jonizującego w celach medycznych przewiduje się drobniejsze zmiany mające zapobiec powielaniu pracy w przypadku wyrobów medycznych emitujących promieniowanie jonizujące. Istnieje tu ryzyko, że wyroby medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące będą podlegały zarówno dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych, jak i dyrektywie w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa. Wciąż nie jest możliwe określenie wpływu promieniowania na gatunki inne niż człowiek w oparciu o rzetelne podstawy naukowe, nie można również za pomocą takich uregulowań lepiej chronić człowieka. Także Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej nie posiada danych i wartości, które mogłyby zostać wykorzystane, jako podstawa naukowa do wprowadzenia wspomnianych kryteriów w zakresie ochrony środowiska. Można również za pomocą takich uregulowań lepiej chronić człowieka.

M.Rivasi: Tekst tego sprawozdania jest bardzo istotny. Nie chodzi tylko o katastrofy atomowe ale także o całość społeczeństwa, poczynając od personelu medycznego. Należy zdefiniować czego oczekujemy, czy wszystko w kwestii promieniowania jonizującego ma być przekazane Euratomowi i czy europarlamentarzysci tym samym będą współdecydować. Należy przypomnieć, że w ramach ostatniego sprawozdania, które dotyczyło kwestii skażenia wody pitnej, otrzymano nową bazę prawną. Należy zmienić podstawy prawne. Bardzo ważna jest kwestia przekazywania informacji do opinii publicznej. Trzeba ustalić maksymalne progi radonu. Tekst musi być optymalnie ochronny i jest szansa żeby to osiągnąć.

S.Wills: Euratom nie powinien mieć pełnej władzy w kwestii promieniowania jonizującego. Trzeba być pewnym, iż wnioski Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa zostaną uwzględnione. Art. 168 traktatu o Euratomie przewiduje, że ludność i pracownicy muszą być odpowiednio chronieni przed promieniowaniem. Kraje członkowskie muszą zadbać o lepsze normy ochronne i dla ochrony środowiska i dla ochrony ludzi. Dyrektywa musi mieć zapis, iż władze także są informowane o występującym zagrożeniu związanym z promieniowaniem na zdrowie społeczeństwa. Wszelkie rodzaje składowania oraz utylizacji muszą być w tej dyrektywie uwzględnione. Potrzeba szkoleń dla personelu, zwłaszcza dla personelu zatrudnianego czasowo, okresowo.

Komisja Europejska: Promieniowanie jonizujące występuje w przyrodzie, jednak może być również wytwarzane sztucznie. Pracownicy, pacjenci i ogół obywateli są potencjalnie narażeni na emisję o poziomie mogącym powodować uszkodzenia organów. Obecnie obowiązujące środki zostały określone w dyrektywie Rady 96/29/Euratom odzwierciedlającej zalecenia Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP); uzupełniono je bardziej szczegółowymi przepisami w szeregu dziedzin, z których wszystkie mają wpływ na ochronę radiologiczną. Uproszczenie ma dużą wartość, jednak niektóre ze zmian proponowanych we wniosku nie wnoszą dodatkowych korzyści pod względem zwiększonej ochrony pracowników, natomiast nakładają na państwa członkowskie nieproporcjonalne obciążenia związane z wdrażaniem. Należy zauważyć, że systemy regulacyjne państw członkowskich znacznie różnią się, a zatem podejście jednolite nie jest właściwe. Państwa członkowskie potrzebują odpowiedniej elastyczności, aby wdrażać przepisy zgodnie z własnymi przyjętymi praktykami. Musimy w równym stopniu wziąć pod uwagę istotne zastosowania w gospodarce, ryzyko zawodowe oraz wysoki poziom społecznych obaw. Najważniejsze poprawki dotyczą zmniejszenia ograniczników dawek w przypadku, kiedy nie ma podstaw naukowych by je utrzymać( z wyjątkiem soczewki oka). Nie ma naukowych dowodów aby zmniejszyć dawkę poniżej 0,1 milisilverta dla kobiet w ciąży oraz płodów. Taka zmiana mogłaby zaszkodzić procedurze równouprawnienia w przypadku kobiet i mogłaby też skomplikować użycie promieniowania jonizującego w celach medycznych. Komisja uznała, iż rozdział 9 należy włączyć z przyczyn utrzymania spójności oraz tak żeby polityka ochronna dotycząca ludzi czy żywności była spójna. Kompleksowa ochrona biotopu jest jednym z priorytetów.