Andrej Stritar, przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Jądrowym (ENSREG) - pierwsze sprawozdanie z działalności elektrownie jądroweENSREG swoją działalność rozpoczął w 2007r. i jest on organem doradczym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo reaktorów jądrowych. Jest on cenną platformą spotkań i wymiany poglądów. Nie ma jednak żadnych mocy jeśli chodzi o wprowadzanie przepisów, czy w przypadku nieprawidłowości, na nakładanie sankcji. Potrzebne jest znormalizowanie regulacji na szczeblu unijnym. Na terenie Unii Europejskiej na terenie 15 państw członkowskich działa obecnie 150 reaktorów jądrowych produkujących ok. elektryczności. Konkretne procedury ⅓ bezpieczeństwa kontrolowane są przez krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe.

W ramach ENSREG działają 3 priorytety:
1. Bezpieczeństwo jądrowe
2. Utylizacja odpadów radioaktywnych
3. Polepszanie przejrzystości w energetyce jądrowej

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo produkcji energii  w elektrowniach jądrowych, to nigdy nie jest ono całkowite. Jednakże nawet gorzej zaprojektowana elektrownia jądrowa może być bezpieczna, gdy jest dobrze zarządzana przez wykształcony personel. Ludzkie zachowanie i kultura bezpieczeństwa są kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Problemem jest brak wykształconego personelu, jednak bardziej realistyczne podejście do energetyki jądrowej być może przyciągnie młodych ludzi do tej dziedziny.

ENSREG określił 10 głównych zasad dla energetyki jądrowej:
1. Bezpieczeństwo jądrowe
2. Państwa członkowskie mają prawo nakładać ostrzejsze przepisy
3. Możliwość elastyczności
4. Wzmocnienie roli krajowego organu decydującego
5. Nie zwiększanie roli Komisji Europejskiej
6. Zapewnienie środków na realizację zadań
7. Zgodność z konwencjami na realizację zadań
8. Brak dyskwalifikacji krajów nieposiadających elektrowni jądrowych
9. Potrzeba przejrzystości, w tym udział społeczeństwa
10. Jasne zdefiniowanie roli poszczególnych organizacji

Wprowadzony został system audytu. Co 3 lata powstaje raport. W najbliższym czasie przewiduje się stworzenie Krajowych Programów utylizacji odpadów jądrowych. Przygotowany jest też przewodnik w zakresie przejrzystości.